بخش ۲: اوضاع نابسامان فرهنگ و اقتصاد

Program Picture
بخش ۲: اوضاع نابسامان فرهنگ و اقتصاد
آبان ۱۹, ۱۳۹۷

اوضاع نابسامان فرهنگ و اقتصاد و رواج خرافات و بی کفایتی سیاستمداران در زمان ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه