بخش دوم: اوضاع نابسامان فرهنگ و اقتصاد

Program Picture
بخش دوم: اوضاع نابسامان فرهنگ و اقتصاد
۱۹ آبان ۱۳۹۷

اوضاع نابسامان فرهنگ و اقتصاد و رواج خرافات و بی‌کفایتی سیاستمداران در زمان ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه