اهمیت و تاثیر هنر در زندگی

خبرنگار
اهمیت و تاثیر هنر در زندگی
تیر ۲, ۱۴۰۰

گفتگو با: خانم فرزانۀ ثابتان، روان‌شناس و مشاور خانواده تاثیر هنر در تحول فرد و جامعه به حدی است که سازمان‌های بین المللی مانند یونسکو آن را چون ابزاری برای ایجاد صلح و دوستی به کار می‌گیرند.

ثبت نام در خبرنامه