Program Picture

اهمیت ازدواج

اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۰

در گفتگویی با سها دردشتی، روانشناس، به بررسی دیدگاه بهائی در خصوص هدف اصلی و متعالی یک ازدواج پرداختیم. سها برامون از فاکتورهای مهم در ارتباط با انتخاب همسر مناسب گفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه