Program Picture

اندیشه نو

جوانان، جنگ و صلح

۰۸ آبان ۱۳۹۴

موضوع این برنامه اندیشه نو، علل جنگ افروزی‌ها و نقش جوانان در دست یابی به صلح جهانی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه