Program Picture

اندیشه نو

بحران محیط زیست

۱۴ آبان ۱۳۹۴

بحران محیط زیست، علت وجود این بحران‌ها و روش‌های پیشگیری و مبارزه با آن در این برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه