Program Picture

صدای دیگر

انتخاب

۱۷ تیر ۱۳۹۶

در این برنامه با یک تمرین انفرادی شما در اعماق دل و روحتان مروری از یک سال اخیر زندگی‌ می‌کنید تا بتوانید با انتخابی درست تر وارد لحظات و روزهای آینده شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه