Program Picture

الماس‌های آفریقایی

معنای زندگی – بخش ۲

۲۵ شهریور ۱۳۹۵

فعال حقوق بشر، نوشین عرفانی، نظراتش را در مورد چگونگی داشتن یک زندگی معنا دار با ما در میان می‌گذارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه