Program Picture

راستی‌ آزمایی

آیا ما زندانیان باور هستیم؟

۰۷ تیر ۱۴۰۰

گفته شده: دین با دعوت مردم به تعبد، آنان را به زندانیان باور تبدیل کرده و گرایش به تعقل و تفکر در آنان را به نابودی می‌کشاند و دیانت بهائی هم از این قضیه مستثنی نیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه