اصول اعتقادی آئین بهائی: وحدت اساس ادیان الهی

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: وحدت اساس ادیان الهی
۰۳ بهمن ۱۳۹۸

جوهر تعالیم حضرت بهاءالله نخست وحدت خداوند، دوم وحدت دین یعنی وحدت مظاهر الهیه یا وحدت اساس ادیان الهی و سوم وحدت عالم انسانی است … اصل وحدت اساس ادیان الهی با اصل استمرار ظهور مظاهر الهی یعنی استمرار ظهور پیامبران آسمانی به هیچ روی مباینت ندارد. حضرت عبدالبهاء مبین آثار حضرت بهاءالله پس از تشبیه ظهور پیامبران آسمانی به پزشکان آگاه روحانی و لزوم تغییر نحوۀ درمان آنان با توجه به مقتضیات زمان و نیاز مردمان به عین عبارت چنین می‌فرمایند: «… لهذا پزشک دانا و حکیم حاذق درمان را تغییر دهد و علاج را تبدیل نماید. به دیدۀ بینا ملاحظه کنید که انسان در رحم مادر خونخوار است و در مهد و گهواره شیرخوار و چون نشو و نما نماید بر خوان نعمت پروردگار نشیند و از هر گونه طعام تناول نماید …»

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه