اصول اعتقادی آئین بهائی: جوهر دین

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: جوهر دین
۲۰ دی ۱۳۹۸

تظاهر به دینداری با حقیقت دیم مباینت دارد. مومن واقعی حتی نماز را برای ورود به بهشت نمی‌خواند. نماز می‌خواند زیرا معشوق حقیقی او فرموده است نماز بخوان تا بدانی که به حقیقت پایبندی و پای بر حقیقت نگذاری. مومن حقیقی می‌داند که اگر هزار سال عبادت کند ولیکن قلبی را محزون نماید آن عبادت بر جایی نمی‌رسد. حضرت باب در بیان فارسی به عین عبارت می‌فرمایند: «کل آنهایی که بر اهل بیت ظلم نمودند مراعات دقائق دین را می‌نمودند.»

در این بیان مبارک اشاره به نفوسی می‌فرمایند که به ظاهر مراسم و تشریفات دینی را با دقت تمام به انجام می‌رسانند ولیکن از جوهر دین غافلند و به همگان و از جمله اعضای مظلوم خاندان پیامبران ستم می‌نمایند. حضرت باب در جای دیگری از بیان فارسی به تفصیل سخنی آسمانی می‌فرمایند که بخشی از آن به عین عبارت چنین است:

«اگر از خوف عبادت کنی لایق بساط قدس الهی نبوده و نیست و حکم توحید نمی‌شود و همچنین اگر نظر در جنت کنی و به رجای آن عبادت کنی.»

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه