اصول اعتقادی آئین بهائی: تقدّس کلّ شئ – احترام به حقوق انسان و طبیعت

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: تقدّس کلّ شئ – احترام به حقوق انسان و طبیعت
۲۵ بهمن ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله در الواح مبارکۀ حضرت‌شان و از جمله در لوح خطاب به پاپ، پی نهم، پیشوای مسیحیان کاتولیک جهان می‌فرمایند که برای تطهیر عالم از لوث عصیان، پاک نمودن جهان از آلودگی به سرکشی، ظاهر گشته‌اند و برای تحقق این هدف حتی آمادۀ فدای جان در سبیل یزدانند. این عصیان تنها علیه بشریت نیست. رفع عصیان علیه طبیعت نیز در روح تعالیم حضرت بهاءالله مندرج است. به بیان گویاتر به استناد آثار مقدّس بهائی طبیعت مخلوق مشیت حق را که آینۀ جمال و جلال الهی است نباید به آتش کشید. اصل تقدّس کلّ شئ در آثار طلعات مقدس بهائی: حضرت باب مبشر آیین بهائی، حضرت بهاءالله شارع دیانت بهائی، حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی ربانی مبین آثار مبارکۀ آن دو بزرگوار، به صور مختلف بیان گشته است و حضرت بهاءالله این تقدس و طهارت را تصریح فرموده‌اند. اصطلاح کل شئ در آثار حضرت بهاءالله و حضرت باب در مفهوم اخصّ به الوهیت، به خداوند، اطلاق می‌گردد.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه