اصول اعتقادی آئین بهائی: تساوی حقوق زنان و مردان

Program Picture

پیک یزدان

اصول اعتقادی آئین بهائی: تساوی حقوق زنان و مردان
۱۴ بهمن ۱۳۹۸

زن ضعیفه نیست. این سخن واهی را جماعاتی از مردان آفریده‌اند تا پای بر حقوق حقۀ آسمانی بانوان نهند. اگر بانوان چون مردان تربیّت شوند به هیچ روی از آنان ضعیف‌تر نخواهند بود. چه تربیت جسمانی و چه تربیت انسانی و چه تربیت روحانی. اگر بانوان چه در گذشته و چه در عصر حاضر از اجرای برخی از امور معاف گشته‌اند این معافیت ضعف نیست، محرومیت نیست. این معافیت در جهت تربیت بشریت است. به بانوان جهان در مقام نخستین آموزگاران کودکان فرصت می‌دهد که روزان و شبان به تربیت کودکان اشتغال یابند. اوهام گذشته که زنان را پست، حیله‌گر، و ناقص عقل محسوب نمود در این ظهور جهانی به کلّی محو و معدوم گشته است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه