اصلاحات
آذر ۲۸, ۱۳۹۴

اصلاحات از کجا باید شروع شود؟ آیا از جذب معارف و صنایع غرب؟ یا از احیای تاریخ ایران؟ یا با رفع مسائل اقتصادی؟ و یا پرداختن به مسائل سیاسی؟

ثبت نام در خبرنامه