اسماعیل خلج – بخش ۳ / نمایش: حالت چطوره مش رحیم – بخش ۲

Program Picture
اسماعیل خلج – بخش ۳ / نمایش: حالت چطوره مش رحیم – بخش ۲
آذر ۴, ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت سوم و پایانی سرگذشت اسماعیل خلج.
بخش دوم: قسمت دوم و پایانی بخشی از نمایشنامه حالت چطوره مش رحیم؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه