از شاهنامه تا نامه به شاهان – بخش ۲
بهمن ۲۱, ۱۳۹۸

در بخش اول برنامه گفت‌وگو با موضوع از شاهنامه تا نامه به شاهان،‌ دکتر نادر سعیدی تفسیر جدیدی از شاهنامه را معرفی نمودند. در بخش دوم این برنامه‌ گفت‌وگو ایشان به سه مورد اصلی از جمله استبداد سیاسی، استبداد مذهبی و استبداد جهانی اشاراتی می‌کنند و به ادامه تجانس شاهنامه با تعالیم حضرت بهاءالله شارع آئین بهائی می‌پردازند.

ثبت نام در خبرنامه