Program Picture
از آسمان پرستاره
مهر ۱۲, ۱۳۹۹

همواره کشمکشی هست در درون آدمیان بر سر دوراهی‌های اخلاقی. خود ما به گذشته عمر که نگاه می‌کنیم بسیار به خود فرصت داده‌ایم برای تعیین مسیر. خودپسندی است اگر این فرصت از سوی ما به دیگری داده نشود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه