ارزشمندتر از شکوفایی هنر

Program Picture
ارزشمندتر از شکوفایی هنر
مرداد ۱۱, ۱۳۹۹

سرگذشت هنرمندی که یک بار به خاطر جنسیت و باری دیگر به خاطر عقیده سقفی کوتاه بر فراز آرزوهایش بنا کردند. داستان تلاشی خستگی ناپذیر برای به بالا راندن این سقف تا آن روز که فرصت شکوفایی دست بدهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه