ارتباط دیانت و حکومت

Program Picture

مفاهیم مدنی رساله مدنیه

ارتباط دیانت و حکومت
۱۲ دی ۱۳۹۴

دیانت به صورت یک تشکیلات دینی و حکومت به صورت یک نهاد سیاسی چه ارتباطی باید با هم داشته باشند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه