Program Picture
اتاق طرّاحی
مرداد ۹, ۱۳۹۸

محیط‌های تحصیلی حدّاقل برای چند سال افراد رو پذیرا هستند؟ و آیا یک سیستم آموزشی قدرت این رو داره که قسمت‌های عمده‌ای از کیفیّت یک جامعه رو طرّاحی کنه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه