آیین باب آیین روشنگری

آیین باب آیین روشنگری
تیر ۱۹, ۱۳۹۹

یکصد وهفتاد سال پیش حضرت باب را در تبریز تیرباران کردند با این هدف که به طور کلی افکار وتعالیمشان فراموش شود. عامه مردم که اسیر بی سوادی وخرافات بودند و سخت گرفتار تقلید، باید برایشان روشن می شد که علت بد بختی ها وعقب ماندگی شان چیست

ثبت نام در خبرنامه