محرومیّت

Program Picture

آینه

محرومیّت
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

در این برنامه شیما از محرومیت دانشجویان بهائی می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه