مثل نسیم
آیلین کارپنتر
شهریور ۱۳, ۱۳۹۹
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد. مثل نسيم حكايت برخى از آنان است. این هفته تجربه آیلین کارپنتر.

ثبت نام در خبرنامه