Program Picture

راستی‌ آزمایی

آیا موسسات دینی مانند حکومت‌های استبدادی هستند؟

۰۸ شهریور ۱۴۰۰

گفته شده: آیین بهائی با دعوت پیروانش به اطاعت بی چون و چرا از موسسات بهائی، تفاوتی با حکومت‌های استبدادی ندارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه