آیا موسسات دینی مانند حکومت‌های استبدادی هستند؟
شهریور ۸, ۱۴۰۰

گفته شده: آیین بهائی با دعوت پیروانش به اطاعت بی چون و چرا از موسسات بهائی، تفاوتی با حکومت‌های استبدادی ندارند.

قسمت های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه