آیا صلح وابسته به جنسیت است؟
شهریور ۱۰, ۱۳۹۷

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در دنیایی که تعصبات جنسیتی، زنان و مردان را در تمام جنبه‌های اجتماع از هم جدا کرده، دستیابی به صلح بدون دستیابی به تساوی حقوق زنان و مردان هرگز ممکن نیست.

ثبت نام در خبرنامه