راستی‌ آزمایی
آیا به راستی تحری حقیقت انجام می‌شود؟
تیر ۱۴, ۱۴۰۰

گفته شده: گرچه بهائیان ادعای پایبندی به اصل تحری حقیقت را دارند، اما از طرفی با آموزش قوانین و تعالیم بهائی به کودکان خود به طور غیرمستقیم حق جستجوی حقیقت و انتخاب را از آنان سلب می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه