Program Picture

آیا بهائیان تعلقی به وطن خود ندارند؟

تیر ۲۸, ۱۴۰۰

گفته شده: بهائیان با طرح مسئلۀ جهان‌وطنی تعلق به میهن و وطن خود نداشته، منافع آن را نادیده می‌گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه