Program Picture

راستی‌ آزمایی

آیا بهائیان تعلقی به وطن خود ندارند؟

۲۸ تیر ۱۴۰۰

گفته شده: بهائیان با طرح مسئلۀ جهان‌وطنی تعلق به میهن و وطن خود نداشته، منافع آن را نادیده می‌گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه