آیا بهائیان تعلقی به وطن خود ندارند؟
تیر ۲۸, ۱۴۰۰

گفته شده: بهائیان با طرح مسئلۀ جهان‌وطنی تعلق به میهن و وطن خود نداشته، منافع آن را نادیده می‌گیرند.

ثبت نام در خبرنامه