۱۱ تیر ۱۳۹۹

آیا بهاءالله خداست؟

شاید بتوان گفت در مواجهه با هر مفهوم یا موضوعی به تعداد افرادی که با آن مواجه می شوند تحلیل و برداشت متفاوت وجود دارد.

انسان ها در ارتباط با هر موضوعی در جایی از یک طیف بسیار گسترده قرار دارند. پیشینه ذهنی، روانی و عاطفی هر فرد در ارتباط با گوینده ی یک مطلب، خود آن مطلب و پیوند یا عدم پیوندش با آن چه که  به عنوان باور و اعتقادات خویش پذیرفته است و به آن پایبند است، شاخص های مهم و تعیین کننده ای هستند در قضاوت و برداشت نهایی آن فرد از آن موضوع.

این مهم در عرصه دین نظیر توحید که موضوعی فرامادی هست بیشتر نمود پیدا می کند. گاه برای درک درست مطلبی حتما باید از اولین لایه ی معنایی آن عبور کرد و به لایه‌های زیرین آن دست یافت. در غیر این صورت می تواند در بهترین حالت یک شبهه باقی بماند و در بدترین حالت دستاویزی شود برای روا داشتن اتهام‌های ناروا به پیروان یک آئین آسمانی

هدف از بیان این مقدمه، رسیدن به مطلبی خاص بود  از بیانات حضرت بهاء الله در آثارشان که باعث شده است عده ای تصور کنند بهائیان ایشان را خدا می دانند و در واقع به جای خداپرست، بهاء الله پرست هستند.

چالشی بزرگ که باید منصفانه و به دور از پیش داوری به آن پرداخت تا حقیقت آن روشن شود. قسمت ۳۵ از برنامه صد پرسش صد پاسخ تلاشی است در همین راستا.

سایر مقاله‌ها
post thumb
post icon

روزه در آئین بهائی

post thumb
post icon

نماز در آئین بهائی

post thumb
post icon

بیت العدل اعظم

post thumb
post icon

جرم این است

news letter image

ثبت نام در خبرنامه