Program Picture

راستی‌ آزمایی

آیا آیین بهائی نیز دارای طبقه روحانی است؟

۰۷ مرداد ۱۴۰۰

گفته شده: نظام بهائی فاقد طبقه‌ روحانی و مرجع تقلید است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه