Program Picture

موسیقی

آهنگ دلبر طناز
۰۲ آبان ۱۳۹۸

آهنگ “دلبر طناز” به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب.

***

مژده صد مژده و تبریک بود عید امروز

مهر حق از افق غیب درخشید امروز

پرتو مهدویت بر همه تابید امروز

در فلک رقص کند مطرب ناهید امروز

دهر از شوق و شعف عیش و طرب بازآمد

عید مسعود برآمد و مولودی خوش

پرده از جهره فکند شاهد مقصودی خوش

داد بر اهل جهان مژده معبودی خوش

تا که داد او خبر جلوۀ موعودی خوش

مرغ روحانی دل باز به پرواز آمد

آفتاب کرم و بخشش یزدان تابید

مهر رخشنده‌ای از کشور ایران تابید

نیر اعظمی از مشرق احسان تابید

کوکب معرفت و دانش و عرفان تابید

حضرت باب بهاء خسرو ممتاز آمد

شکر کز دولت و از بخت بلند اختر ما

که چنین جلوه نمود حسن رخ دلبر ما

یار غم‌خوار شد و لطف خدا یاور ما

شاهد شکر ما دلبر جان پرور ما

با هزار عز و وقار و به دو صد ناز آمد

هر که گردید ز پیمانه عشقش سرمست

در ره عشق و وفا لحظه‌ای از پا ننشست

از جهان سیر شد و شست ز هستی‌ها دست

بانگ برخاست که تاراج دل و جان و سر است

تا که آن شوخ پری‌چهره طناز آمد

می‌تراوید مدام آب بقا از دهنش

تا که شد زنده جهان از نفحات سخنش

مرغ جان شاد و فرح‌ناک ز شوق چمنش

طرب‌انگیز به یاد لب شکرشکنش

news letter image

ثبت نام در خبرنامه