آموزه‌های نو

آموزه‌های نو

در مجموعه ویدیو‌‌های «آموزه‌های نو»‌، هر قسمت یک سخنرانی از وب‌سایت BahaiTeachings.org به شما تقدیم می‌کنیم. هر یک از این سخنران‌ها موضوع‌های مختلفی را در زمینه‌های دینی-اعتقادی، تاریخی، فرهنگی، علمی، و هنری بررسی می­‌کنند و می‌کوشند با درک عمیق‌تری از آموزه‌های آیین بهائی راه‌حلی برای چالش‌های امروز جهان عرضه کنند.

در مجموعه ویدیو‌‌های «آموزه‌های نو»‌، هر قسمت یک سخنرانی از وب‌سایت BahaiTeachings.org به شما تقدیم می‌کنیم. هر یک از این سخنران‌ها موضوع‌های مختلفی را در زمینه‌های دینی-اعتقادی، تاریخی، فرهنگی، علمی، و هنری بررسی می­‌کنند و می‌کوشند با درک عمیق‌تری از آموزه‌های آیین بهائی راه‌حلی برای چالش‌های امروز جهان عرضه کنند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه