Program Picture

آموزه‌های نو

جوانان، نور عالم

۰۶ مرداد ۱۳۹۷

در این برنامه، نوا قلیلی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار، درباره اهمیت تشویق و حمایت از جوان‌ها برای استفاده از ظرفیت روحانی‌شان در راه خدمت به جامعه صحبت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه