Program Picture

آموزه‌های نو

مقام انسانیت و مقام حیوانیت – بخش ۲

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

در قسمت قبل دیدیم که جِیمی هیث دلیل نقص در انسان‌ها را در کشمکش بین دو مقام انسانیت و حیوانیت جستجو می‌کند. اما این کشمکش به ما فرصتی برای رشد روحانی می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه