Program Picture

آموزه‌های نو

وحدت نوع بشر

۱۴ مهر ۱۳۹۷

در این برنامه، میشا بلِیز، نویسنده و تصویرگر، از به هم پیوستگی عجیب و غریب حیات بر روی زمین می گوید که چگونه همۀ ما را به خانواده ای بزرگ تبدیل کرده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه