Program Picture

آموزه‌های نو

وحدت در کثرت

۰۷ مهر ۱۳۹۷

در این برنامه، کیلا تیلر، دانش آموز بالرینی که در محیطی چند فرهنگی بزرگ شده، از احساسش درباره جهان یک دست آموزشگاه ها باله و اهمیت وحدت در کثرت برای رسیدن به صلح جهانی صحبت می کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه