Program Picture

آموزه‌های نو

برابری جنسیتی – بخش ۲

۳۰ تیر ۱۳۹۷

در قسمت اول برابری جنسیتی دیدیم که به نظر جاستین فین هیچ کدام از ما کاملا به خواسته‌اش نمی‌رسد مگر اینکه اول به برابری جنسیتی برسیم و برای رسیدن به برابری جنسیتی باید نگاهمان به خصوصیت‌های مرتبط با مردانگی و زنانگی را تغییر دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه