Program Picture

آموزه‌های نو

برابری جنسیتی – بخش ۱

۲۳ تیر ۱۳۹۷

در این برنامه، جاستین فین، مؤسس و مدیر بنیاد «تغییر روابط» درباره برابری جنسیتی به عنوان معضلی نه فقط برای زنان که برای تمام انسان‌ها صحبت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه