Program Picture

آموزه‌های نو

تعلیم و تربیت دختران – بخش ۲

۲۴ شهریور ۱۳۹۷

در قسمت قبل مام-یاسین سار با الهام از آموزه‌های آیین بهائی توضیح داد چرا پاسخ بزرگترین مسائل غامض بشری در تعلیم و تربیت دختران نهفته است. او با نقل داستان زندگی مادرش نشان داد تعلیم و تربیت یک زن می‌تواند منشاء خدمات ارزنده‌ای بسیار فراتر از مرزهای جامعه خودش بشود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه