آموزه‌های نو - فصل ۶

program picture

آموزه‌های نو - فصل ۶

در هر قسمت از مجموعه برنامه‌‌ «آموزه‌های نو»‌، دو مقاله از وب‌سایت BahaiTeachings.org به شما معرفی می‌کنیم. این مقاله‌ها موضوع‌های مختلفی را در زمینه‌های دینی-اعتقادی، تاریخی، فرهنگی، علمی، و هنری دربرمی‌گیرد. نویسندگان این مقاله‌ها که بیشتر بهائی هستند در مقاله‌هایشان می‌کوشند به درک عمیق‌تری از آموزه‌های آیین بهائی برسند و آنها را برای حل چالش‌های امروز جهان به کار ببرند.

در هر قسمت از مجموعه برنامه‌‌ «آموزه‌های نو»‌، دو مقاله از وب‌سایت BahaiTeachings.org به شما معرفی می‌کنیم. این مقاله‌ها موضوع‌های مختلفی را در زمینه‌های دینی-اعتقادی، تاریخی، فرهنگی، علمی، و هنری دربرمی‌گیرد. نویسندگان این مقاله‌ها که بیشتر بهائی هستند در مقاله‌هایشان می‌کوشند به درک عمیق‌تری از آموزه‌های آیین بهائی برسند و آنها را برای حل چالش‌های امروز جهان به کار ببرند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه