آموزه‌های نو - فصل ۳

program picture

آموزه‌های نو - فصل ۳

در هر قسمت از مجموعه برنامه‌‌ «آموزه‌های نو»‌، دو مقاله از وب‌سایت BahaiTeachings.org به شما معرفی می‌کنیم. این مقاله‌ها موضوع‌های مختلفی را در زمینه‌های دینی-اعتقادی، تاریخی، فرهنگی، علمی، و هنری دربرمی‌گیرد. نویسندگان این مقاله‌ها که بیشتر بهائی هستند در مقاله‌هایشان می‌کوشند به درک عمیق‌تری از آموزه‌های آیین بهائی برسند و آنها را برای حل چالش‌های امروز جهان به کار ببرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه