Program Picture

آموزه‌های نو

درمان درد نژادپرستی و خشونت – بخش ۲

۰۹ آذر ۱۳۹۸

در قسمت قبل سیدا سگوویا تیلر توضیح داد که چطور گروهی از سازمان‌های مربوطه را برای درمان درد نژادپرستی و خشونت در جامعه‌ای که در آن بزرگ شده، دور هم جمع کرد و جلساتی آموزشی را برای آن‌ها برگزار کرد. در ادامه این سخنرانی، سیدا می‌گوید تنها با مشورت بر اساس اصل وحدت نوع بشر و اقدام جمعی است که می‌توان برای نژادپرستی و خشونت درمانی پیدا کرد. چطور می‌شود بر فشار و اضطراب فرهنگ رقابت فائق شد؟ جِسا مونیون (Jessa Munion) راه غلبه بر این فرهنگ را در غور و غوص درونی، کشف توانایی‌ها، تغییر شخصیت و تمرین ذهنی از طریق یوگا پیدا کرده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه