از مدرسه جا مونده بودم

Program Picture

آفتاب

از مدرسه جا مونده بودم
۳۰ فروردین ۱۳۹۶

صبح روز بعد از خواب بیدار شدم. ساعت ۱۱ بود و من از مدرسه جا مونده بودم … با آرامش هر چه تمام تر بیدار شدم، خودمو تو آینه نگاه کردم و از ته دل لبخند زدم …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه