Program Picture

آغاز نو

گریس و فائزه: زنِ مسلمانِ سیاه‌پوست

۰۲ شهریور ۱۳۹۶

در این قسمت می‌بینیم که چطور گِرِیس و فائزه به مقابله با کلیشه‌ای برمی‌خیزند که محله‌شان را احاطه کرده: خشونت و نژادپرستی. آنها به سراغ اهالی می‌روند تا نظرشان را درباره محل جویا شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه