آشنایی با رساله چهار وادی
شهریور ۳, ۱۳۹۷

رساله چهار وادی از نوشتارهای عرفانی حضرت بهاءالله در دورانی است که ایشان در بغداد بودند. در این قسمت به بررسی ساختار و ویژگی‌های این رساله در پیوند با دیگر آثار فراوان عرفانی اسلامی و پیام آن، و سپس به کنکاشی درباره درونمایه یگانه آن خواهیم پرداخت.

ثبت نام در خبرنامه