آثار حضرت بهاءالله – الحان آیات در آثار نازله – بخش ۱

Program Picture

پیک یزدان

آثار حضرت بهاءالله – الحان آیات در آثار نازله – بخش ۱
۰۵ اسفند ۱۳۹۸

نخستین لحن از الحان نه گانه لحن مظهریت است که لحن خطاب حق به خلق است و لذا می‌تواند لحن الوهیت نیز خوانده شود. لحن مظهریت در آثار حضرت بهاءالله از جمله لحن کبریا لسان الهیه، لسان احدیه و لسان الرحمن نیز نامیده شده است. این لحن در جمیع کتاب‌های آسمانی ملاحظه می‌شود. گاه ندا الوهیت از میان دو لب مظهر الهی شنیده می‌شود. بدیهی است که مظهر الهی صرفا گیرندۀ این ندا است. گوینده، مقام الوهیت است و خلق از میان دو لب مظهر الهی این ندا را استماع می‌نمایند. حق تکلم می‌فرماید، سخن می‌گوید ولیکن از مجرای لسان و قلم مظهر الهی.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه