نماز و روزه در آئین بهائی

ممکن است خیلی ها تصور کنند که بهائیان با مقولاتی چون نماز و روزه بیگانه هستند. در این پنج برنامه این موضوع روشن می شود.

نماز و روزه در آئین بهائی

ممکن است خیلی ها تصور کنند که بهائیان با مقولاتی چون نماز و روزه بیگانه هستند. در این پنج برنامه این موضوع روشن می شود.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers