طلوعی دیگر

در طول تاریخ، هر زمان بهار زندگی انسان به پستی و انحطاط رو می نهد، اخلاق عمومی فاسد می گردد و زمستان ظلم و بی عدالتی و کینه و نفرت همه جا را فرا می گیرد، آنگاه پیامبری که وجودش حیرت انگیز و اسرارآمیز است برانگیخته می شود. او طلوع خورشید است پس از تاریکی شب در صبحگاه و بهار است از پس سرمای زمستان. این برنامه از داستان طلوعی دیگر حکایت میکند.

طلوعی دیگر

در طول تاریخ، هر زمان بهار زندگی انسان به پستی و انحطاط رو می نهد، اخلاق عمومی فاسد می گردد و زمستان ظلم و بی عدالتی و کینه و نفرت همه جا را فرا می گیرد، آنگاه پیامبری که وجودش حیرت انگیز و اسرارآمیز است برانگیخته می شود. او طلوع خورشید است پس از تاریکی شب در صبحگاه و بهار است از پس سرمای زمستان. این برنامه از داستان طلوعی دیگر حکایت میکند.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers